Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl


Projectleider invoering WMO en beleidsverantwoordelijke voor het Lokaal Loket bij Oost-Brabantse gemeente van 46.000 inwoners (2005-1 april 2006)


Projectleider WMO

Opstellen projectplan op basis van aanwezig plan van aanpak (voorstel projectorganisatie, opdrachten aan organen binnen de projectorganisatie en de planning).

Leiding geven aan het ontwikkelingsproces en de invoering van de Wmo onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep Wmo.

De organisatie van en leiding geven aan de projectgroep en de 6 werkgroepen.

Betrokken bij de communicatie met de klankbordgroepen vragers en aanbieders van maatschappelijke ondersteuning.

Betrokken bij de uitvoering van het communicatie- en participatieplan.

Aanspreekpunt Wmo in- en extern.

Zorgdragen voor de nodige beslisdocumenten en bewaking tijdige besluitvorming.

Het implementeren van de Wmo zoals die in de gemeente vorm zal krijgen

Het vloeiend overdragen van een uitvoerbare Wmo aan de reguliere gemeentelijke organisatie.

Secretariaat stuurgroep.


Beleidsmatige taken rond continuering en uitbouw van het lokale loket

Bijdragen aan continuering en uitbouw van het bestaande loket mede i.v.m. de komst van de WMO

Het beleidsmatig aansluiten met het loket op het algemene dienstverleningsconcept in de gemeente

Bijdragen aan de ontwikkeling van beheersinstrumenten binnen het loket

Bijdragen aan de integratie van het takenpakket van de frontoffice- medewerkers binnen het loket

Bijdragen aan de visieontwikkeling binnen het loket

Bijdragen aan de promotie van het loket binnen de gemeenschap.De praktijk

Verzorgen presentatie over de Wmo voor MT en college van burgemeester en wethouders.

Projectplan gemaakt in eerste en een geactualiseerde versie naar aanleiding van de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer.

Diverse (thematische) notities vervaardigd ten behoeve van de projectorganisatie.

Presentatie Wmo in de Klankbordgroep Wonen, welzijn en zorg (vragers en aanbieders).

Presentatie voor oudervereniging van grote instelling voor verstandelijk gehandicapten.

Presentatie over de Wmo voor bestuurders van de katholieke Bond van Ouderen (KBO).

Periodieke bespreking met het management van een grote thuiszorgaanbieder.

Mede organiseren van werkbezoeken door MT en college van b en w aan thuiszorginstelling en GGZ.

Voorzitten van projectgroep (voorzitters werkgroepen) en deelname aan en co÷rdinatie van verschillende werkgroepen.

Adviseren stuurgroep m.b.t. invoeringsvraagstukken.

Verantwoordelijk voor invoeringsplanning.