Beleidsadvisering - Ebbers Breedteadvies

Ga naar de inhoud

Beleidsadvisering

Productgebieden
Bij opdrachten aan Ebbers Breedteadvies op het terrein van beleidsadvisering kunt u rekenen op voldoende uitgediepte vraagstukken, die resulteren in creatieve en passende beleidsoplossingen.
Vaak kiezen opdracghtgevers voor een interactieve aanpak, waarbij belanghebbenden zoveel mogelijk in de beleidsvorming worden betrokken, zodat een degelijk draagvlak voor de beleidsplannen ontstaat.
Ebbers Breedteadvies ziet interactieve beleidsvorming als een logisch gevolg van de Algemene Wet Bestuursrecht, die o.a. voorschriften geeft over zorgvuldigheid, belangenafweging, beleidsregels en de kenbaarheid van beleid.
Dat burgers worden betrokken bij de beleidsvorming en dat goed naar de (locale) politiek wordt geluisterd is een goede zaak: op die manier worden binnen de lokale situatie passende oplossingen gevonden, waarin burgers zich herkennen.
Ebbers Breedteadvies zal soms gebaande paden verlaten en naar andere wegen zoeken. Hierdoor kan een uniek beleid ontstaan met een eigen gezicht. Begrippen als oplossingsgerichtheid, effectiviteit, doeltreffendheid, maximale tevredenheid en betaalbaarheid staan centraal binnen onze beleidsadvisering, waarbij de opdrachtgever natuurlijk het eerste en het laatste woord heeft. Tussentijds wordt waar nodig afgestemd met de opdrachtgever over de koers en het beoogde eindresultaat.
Vanuit een sterk ontwikkelde beleidsvisie van Ebbers Breedteadvies kunt u rekenen op een krachtige, inhoudelijke bijdrage aan de lokale discussie over beleidsonderwerpen. Of het nu gaat om vraagstukken op het gebied van sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning of woonbeleid, steeds zal er naar gestreefd worden om vanuit exploratie van de vraag tot optimale oplossingen te komen. Ebbers Breedteadvies voelt zich binnen beleidsopdrachten thuis zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau. Kwalitatief is het einddoel altijd de uitvoerbaarheid, daarvoor is het kunnen schakelen met uitvoerende medewerkers van groot belang. De ervaring is dat daardoor vertrouwen ontstaat in de samenwerking en potentieel draagvlak voor verandering op alle niveaus.
De brede oriëntatie op diverse beleidsterreinen maakt van Ebbers Breedteadvies een generalistische speler op deze terreinen. Waar nodig zal naar verdieping worden gestreefd en waar niet aanwezig zal Ebbers Breedteadvies de benodigde kennis aanvullen. Maar voorop staat een pragmatische, oplossingsgerichte aanpak waarbij draagvlak onmisbaar is.
Mijn aanpak
Ebbers Breedteadvies hanteert als basis de volgende aanpak bij beleidsopdrachten:

  1. Doelformulering vanuit opdracht
  2. Inventarisatie van mogelijkheden en middelen
  3. Planning en implementatie
  4. Uitvoering
  5. Evaluatie

Het is belangrijk dat de reguliere organisatie het beleid adopteert, wat alleen kan worden bereikt als men wordt betrokken in het voortraject van de beleidsvorming (fase 1 en 2) en bij de planning en implementatie (fase 3). Ebbers Breedteadvies werkt dan ook - binnen door de opdrachtgever aangegeven kaders - bij voorkeur nauw samen met uitvoerders.
 
Ebbers Breedteadvies werkt met respect voor de organisatie van de opdrachtgever, zijn medewerkers en de heersende cultuur. Daarnaast werk ik vanuit de centrale doelstelling van de organisatie met oog voor samenhang, effectiviteit en met respect voor de aangebrachte kaders.

Ebbers Breedteadvies
Kortendijk 121-123
4201 KS Gorinchem
tel. 0183-303035 / 06-51922202
info@ebbersbreedteadvies.nl
Terug naar de inhoud